Det finns många skattemässiga fördelar med att bo på Malta. Här berättar vi mer om hur dessa gynnar just dig.

Permanent uppehållstillstånd (Permanent Residency)
Man kan bosätta sig på Malta enligt “The Residents Scheme Regulations, 2004”. Detta gör man genom att få ett intyg från Skatteverket på Malta, som utfärdas för en obegränsad tid så länge vissa villkor är uppfyllda på årsbasis. Innehavare kan därefter vistas på obestämd tid på Malta och får resa in och lämna Malta om och när det behövs utan några andra formaliteter. Innehavaren har då ett så kallat Permanent Residency, eller på svenska, ett permanent uppehållstillstånd.

 

Skatterelaterade fördelar för personer med permanent uppehållstillstånd
Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Malta säkerställer att inga inkomster beskattas två gånger. Detta avtal är väldigt förmånligt för svenskar som väljer att ta ut sin svenska pension på Malta och innebär i korta drag att privata pensioner och tjänstepensioner kan betalas ut på Malta med endast 15% skatt. Den allmänna pensionen (allt som betalas ut från Försäkringskassan) beskattas i Sverige med 25% skatt.

En låg fast inkomstskattesats på endast 15% med ett minsta skattebelopp på € 4193 per år efter dubbelbeskattningslättnad. Skatten beräknas på inkomster och realisationsvinster som uppstår på Malta och den utländska inkomsten (exklusive realisationsvinster) som överförs till Malta;
Innehavaren av ett permanent uppehållstillstånd är inte föremål för beskattning på inkomster från hela världen. Inkomst från en utländsk källa beskattas på Malta i den mån den har mottagits i eller överförs till Malta;

Maltas skattelagstiftning ger befrielse från dubbelbeskattning, antingen genom förhandlade dubbelbeskattningsavtal med ett stort antal länder över hela världen, eller genom andra bestämmelser. Viss inkomst förvärvad i utlandet som överförs till Malta är berättigad till en reducerad utländsk skattesats (gäller normalt för individer, räntor och royaltyn), eller är undantagna från utländsk skatt (gäller normalt för privata pensioner och för vissa realisationsvinster). Bestämmelserna i varje enskild överenskommelse måste dock beaktas för att med säkerhet kunna bestämma skatteskyldighet för varje typ av inkomst.

 

Det finns ingen fastighetsskatt på Malta.

Skatt på realisationsvinster som härrör från försäljning av fastigheter på Malta existerar, men invånarna är undantagna om de har använt fastigheten som sin huvudsakliga bostad under minst tre år i rad och att fastigheten säljs senast ett år efter att man flyttat ut.
Det finns ingen arvsskatt på Malta, men i händelse av dödsfall är arvtagaren skyldig att betala 5% skatt på värdet av den ärvda fastigheten. Detta är lagfarten som ska betalas eftersom fastigheten byter ägare. Aktuellt fastighetsvärde vid tidpunkten för dödsfallet utgör bas för dessa 5%. Om fastigheten ägs gemensamt och en av makarna avlider, betalas 5% på hälften av värdet på fastigheten.

 

Denna skatt betalas ej vid överföring av hemmet till den efterlevande maken/makan, under förutsättning att den efterlevande maken/makan inte säljer hemmet under sin livstid. Efter att man bott utanför Sverige i mer än 5 år, så tillkommer även ytterligare skattefördelar så som:
Realisationsvinster vid (t ex aktieförsäljning) från utlandet beskattas ej även om den överförs till Malta. Dessa realisationsvinster beskattas inte heller i Sverige (normalt 30%).

 

Aktieutdelningar i Sverige beskattas i Sverige till 15%, mot normalt 30%.
Räntor i Sverige är skattefria, mot normalt 30%.